Innovatie

Project “Betere UV-C lampen voor waterzuivering en desinfectie”

In dit project beogen we betere lage druk UV-C lampen te ontwikkelen dan de huidige “TL-lampen” met gloeispiralen aan weerszijden. Dat willen we bereiken door UV-C lampen te ontwikkelen die we via inductie van elektrische energie voorzien zodat ze helemaal geen gloeispiraal nodig hebben. De verwachting is dat deze lampen niet alleen een langere levensduur hebben maar ook nog energiezuiniger zijn en eenvoudiger kunnen worden geproduceerd.

Het maatschappelijk belang van deze ontwikkeling is groot omdat voor het zuiveren en desinfecteren van water en lucht steeds vaker UV-C lampen worden toegepast. Redenen hiervoor zijn dat de techniek milieuvriendelijk en zeer betrouwbaar is en dat waterzuivering met UV-straling sneller kan wordt bewerkstelligd dan bijvoorbeeld met chloor, zonder dat omslachtige opslagvaten en schadelijke chemicaliën nodig zijn. Daarbij is de zuivering van drinkwater met UV-C straling ook nog kostenbesparend ten opzichte van andere technieken.

Water Waves en Lamp-Ion hebben in het verleden expertise opgebouwd op het gebied van schakelende voedingen en gasontladingslampen. Daarnaast hebben ze afgelopen jaar een waterzuiveringsproduct op de markt gebracht, de Hortibatch, dat nog energiezuiniger kan worden gemaakt als hierin betere UV-C lampen kunnen worden toegepast.

In dit project worden door Water Waves en Lamp-Ion twee prototypen gerealiseerd:

  • een prototype van een elektrische aansturing waarbij door middel van inductie bestaande UV-C lampen worden toegepast zonder dat de gloeispiraal in deze lampen wordt gebruikt.
  • een prototype van een nieuwe UV-C lamp die geen elektroden bevat en dus aanzienlijk eenvoudiger te produceren is.

Beide prototypen worden door Water Waves en Lamp-Ion in een Hortibatch reactor ingebouwd en uitvoerig getest. Het project biedt niet alleen perspectief voor Water Waves en Lamp-Ion om hun waterzuiveringsproduct te verbeteren maar ook om een betere UV-C lamp in de markt te zetten.

Project “Innovatieve waterzuivering met ozon en ultrasone trillingen”

Veel afvalwater is verontreinigd met micropollutants zoals medicijnresten en pesticiden. Deze stoffen komen uiteindelijk in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) terecht, waar ze tijdens het zuiveringsproces slechts ten dele worden verwijderd. Het gevolg is dat deze micropollutants in toenemende mate via het oppervlaktewater in ons milieu en ons drinkwater terechtkomen en dat is ecologisch ongewenst.

Om deze reden is er behoefte aan en markt voor duurzame innovatieve technologie waarmee tegen beperkte investeringskosten en energieverbruik micropollutants selectief uit afvalwater kunnen worden verwijderd. Bij voorkeur is deze technologie zowel inzetbaar voor de zuivering en desinfectie van drinkwater als voor de zuivering en desinfecie van RWZI effluent. Door de wereldwijde noodzaak van centrale en decentrale waterzuiveringen en de grote schaal van drinkwaterzuiveringen en RWZI’s draagt de beoogde technologie bij aan een aanzienlijke besparing van energie en chemicalien en daarmee aan een koolstofarme economie.

Het beoogde resultaat is een ontwerp van een nieuw type waterzuivering om selectief en op grote schaal medicijnresten en pesticiden uit drinkwater en uit afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallaties te verwijderen en een business case die de economische haalbaarheid van het concept voor beide marktsegmenten laat zien. Om het beoogde resultaat te bereiken wordt de technologie op pilot schaal geoptimaliseerd en getest op verwijderingsefficiency van micropollutants, energieverbruik, onderhoud en opschaalbaarheid voor zowel het marktsegment van drinkwaterproductie als het marktsegment van zuivering van RWZI effluent. De resultaten van de pilot tests maken het mogelijk om de technologie op te schalen en een business case op te stellen.

De nieuwe techniek bestaat uit 2 in serie geschakelde reactoren:

  • een voorzuiveringsreactor met ozonering en ultrasone trillingen
  • een nazuiveringsreactor met UV-C straling, ultrasone trillingen en waterstofperoxide dosering

De werkzaamheden betreffen ontwikkeling van de voorzuiveringsreactor, uitgerust met ozonering en ultrasound, het testen en optimaliseren van de voorzuiveringsreactor, het testen en optimaliseren van de serieschakeling van voorzuiveringsreactor en nazuiveringsreactor, het maken van een procesontwerp op basis van de resultaten en het opstellen van een business case.

Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij de VIA 2019 samenwerking koolstofarm regeling en betreft een samenwerking tussen Water Waves B.V. en Lamp-Ion B.V.

Project “Innovatieve waterzuivering voor het verwijderen van medicijnresten en pesticiden uit afvalwater”

Veel afvalwater is verontreinigd met micropollutants zoals medicijnresten en pesticiden. Deze stoffen komen uiteindelijk in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) terecht, waar ze tijdens het zuiveringsproces slechts ten dele worden verwijderd. Het gevolg is dat deze micropollutants in toenemende mate via het oppervlaktewater in ons milieu en ons drinkwater terechtkomen en dat is ecologisch ongewenst. Om deze reden is er behoefte aan en markt voor duurzame innovatieve technologie waarmee tegen beperkte investeringskosten en energieverbruik micropollutants selectief uit afvalwater kunnen worden verwijderd.

In dit project wordt een compleet nieuwe technologie voor een duurzame nazuivering van RWZI effluent op pilotschaal getest en doorontwikkeld voor toepassing op productieschaal. De technologie omvat een uniek filtratie en advanced oxidation proces op basis van UV-C straling, ultrasound, ijzerelectrolyse en het inline meten van de waterkwaliteit. Dit laatste is van belang om bij een wisselende samenstelling van het RWZI effluent toch steeds de optimale hoeveelheid UV-C straling en chemicalien aan het zuiveringsproces te doseren.

Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij de VIA 2018 Plus regeling en een intensieve samenwerking en de unieke expertise van de bedrijven Water Waves, Lamp-Ion en Brightwork. Het beoogde projectresultaat is een gevalideerde business case voor toepassing van de nieuwe technologie op RWZI’s van verschillende capaciteit.

Project “Sustainable strawberry fields Forever”

Een consortium van de projectpartners Lamp-Ion B.V., Water Waves B.V., Appsen, en Aquacolor Sensors B.V. heeft de krachten gebundeld om de ecologische footprint van de glastuinbouw te verminderen. Het project heeft een Vida EU grant ontvangen.

De glastuinbouw heeft een aanzienlijke ecologische footprint door een hoog energie- en waterverbruik en de productie van spuistromen die nutrienten en sporen van pesticiden bevatten.

De doelstelling van het project is om op productieschaal te demonstreren dat deze nieuwe innovatie tussen 20% en 50% van het energie-, water- en chemicalienverbruik kan besparen bij het glastuinbouwbedrijf APM Aardbeien in Berlikum.

De doelstellingen van het project worden gerealiseerd door middel van een “all-in-one” concept dat uit de volgende componenten bestaat:

  • desinfectie van drainwater,
  • verwijdering van pesticiden uit spuiwater door geavanceerde oxidatie,
  • algendestructie in regenwater opslagtanks door ultrasound,
  • minimalisatie van de spuistroom door middel van een natriumsensor

Op basis van energie en massabalansen wordt verwacht dat het nieuwe concept zowel technisch als economisch haalbaar is en dat het een milieuvriendelijke oplossing is voor het optimaliseren van de waterkringloop in kassen en besparing van natuurlijke grondstoffen.

Op dit moment wordt de installatie bij de eindgebruiker gerealiseerd. De demonstratiefase gaat naar verwachting waardevolle procesdata opleveren die input zijn voor business cases in andere marktsegmenten in de glastuinbouw, zoals de tomaten-, paprika-, komkommerteelt.

De maatschappelijke impact van de technologie is gelegen in de reductie van energie- en waterverbruik bij voedselproductie en het voorkomen dat pesticiden in oppervlaktewater en drinkwater terechtkomen.

Zolang de EU policy en wetgeving geen eisen stelt aan het verbeteren van de ecologische footprint in de glastuinbouw, hebben MKB bedrijven nog geen business case om hun innovaties te ontwikkelen en implementeren. Het Vida programma geeft de financiele middelen en de vereiste publiciteit die MKB bedrijven nodig hebben om samen te innoveren en te anticiperen op nieuwe wetgeving.

This project was awarded by the VIDA project and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement no 777795.
Disclaimer
The content of this document represents the view of the author only and is his/her sole responsibility: it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The European Commission and the Agency do not accept responsibility for the use that may be made of the information it contains.