Innovatie

Project “Sustainable strawberry fields Forever”

Een consortium van de projectpartners Lamp-Ion B.V., Water Waves B.V., Appsen, en Aquacolor Sensors B.V. heeft de krachten gebundeld om de ecologische footprint van de glastuinbouw te verminderen. Het project heeft een Vida EU grant ontvangen.

De glastuinbouw heeft een aanzienlijke ecologische footprint door een hoog energie- en waterverbruik en de productie van spuistromen die nutrienten en sporen van pesticiden bevatten.

De doelstelling van het project is om op productieschaal te demonstreren dat deze nieuwe innovatie tussen 20% en 50% van het energie-, water- en chemicalienverbruik kan besparen bij het glastuinbouwbedrijf APM Aardbeien in Berlikum.

De doelstellingen van het project worden gerealiseerd door middel van een “all-in-one” concept dat uit de volgende componenten bestaat:

  • desinfectie van drainwater,
  • verwijdering van pesticiden uit spuiwater door geavanceerde oxidatie,
  • algendestructie in regenwater opslagtanks door ultrasound,
  • minimalisatie van de spuistroom door middel van een natriumsensor

Op basis van energie en massabalansen wordt verwacht dat het nieuwe concept zowel technisch als economisch haalbaar is en dat het een milieuvriendelijke oplossing is voor het optimaliseren van de waterkringloop in kassen en besparing van natuurlijke grondstoffen.

Op dit moment wordt de installatie bij de eindgebruiker gerealiseerd. De demonstratiefase gaat naar verwachting waardevolle procesdata opleveren die input zijn voor business cases in andere marktsegmenten in de glastuinbouw, zoals de tomaten-, paprika-, komkommerteelt.

De maatschappelijke impact van de technologie is gelegen in de reductie van energie- en waterverbruik bij voedselproductie en het voorkomen dat pesticiden in oppervlaktewater en drinkwater terechtkomen.

Zolang de EU policy en wetgeving geen eisen stelt aan het verbeteren van de ecologische footprint in de glastuinbouw, hebben MKB bedrijven nog geen business case om hun innovaties te ontwikkelen en implementeren. Het Vida programma geeft de financiele middelen en de vereiste publiciteit die MKB bedrijven nodig hebben om samen te innoveren en te anticiperen op nieuwe wetgeving.

This project was awarded by the VIDA project and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement no 777795.
Disclaimer
The content of this document represents the view of the author only and is his/her sole responsibility: it cannot be considered to reflect the views of the European Commission and/or the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME). The European Commission and the Agency do not accept responsibility for the use that may be made of the information it contains.

Project “Innovatieve waterzuivering voor het verwijderen van medicijnresten en pesticiden uit afvalwater”

Veel afvalwater is verontreinigd met micropollutants zoals medicijnresten en pesticiden. Deze stoffen komen uiteindelijk in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) terecht, waar ze tijdens het zuiveringsproces slechts ten dele worden verwijderd. Het gevolg is dat deze micropollutants in toenemende mate via het oppervlaktewater in ons milieu en ons drinkwater terechtkomen en dat is ecologisch ongewenst. Om deze reden is er behoefte aan en markt voor duurzame innovatieve technologie waarmee tegen beperkte investeringskosten en energieverbruik micropollutants selectief uit afvalwater kunnen worden verwijderd.

In dit project wordt een compleet nieuwe technologie voor een duurzame nazuivering van RWZI effluent op pilotschaal getest en doorontwikkeld voor toepassing op productieschaal. De technologie omvat een uniek filtratie en advanced oxidation proces op basis van UV-C straling, ultrasound, ijzerelectrolyse en het inline meten van de waterkwaliteit. Dit laatste is van belang om bij een wisselende samenstelling van het RWZI effluent toch steeds de optimale hoeveelheid UV-C straling en chemicalien aan het zuiveringsproces te doseren.

Deze ontwikkeling is mogelijk dankzij de VIA 2018 Plus regeling en een intensieve samenwerking en de unieke expertise van de bedrijven Water Waves, Lamp-Ion en Brightwork. Het beoogde projectresultaat is een gevalideerde business case voor toepassing van de nieuwe technologie op RWZI’s van verschillende capaciteit.